ძირითადი განსხვავება - ნაკადის ციტომეტრია vs FACS

უჯრედების თეორიის კონტექსტში, უჯრედები წარმოადგენს ყველა ცოცხალი ორგანიზმის ძირითადი სტრუქტურულ და ფუნქციურ ერთეულს. უჯრედების დალაგება არის მეთოდოლოგია, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა უჯრედების განცალკევების შესაბამისად, ფიზიოლოგიური და მორფოლოგიური მახასიათებლების მიხედვით. მათ შეიძლება ჰქონდეთ უჯრედშორისი ან უჯრედშორისი მახასიათებლები. დნმ – ის, რნმ – ის და ცილების ურთიერთქმედება განიხილება, როგორც უჯრედშორისი ინტერაქტიული თვისება, ხოლო ფორმა, ზომა და სხვადასხვა ზედაპირული ცილა ითვლება უჯრედშორის თვისებად. თანამედროვე მეცნიერებებში უჯრედების დახარისხების მეთოდოლოგიებმა განაპირობა ბიოლოგიურ კვლევებში სხვადასხვა გამოძიების ჩატარება და ასევე ახალი პრინციპების დამკვიდრება მედიცინაში კვლევის საშუალებით. უჯრედების დალაგება ხორციელდება სხვადასხვა მეთოდოლოგიაზე, რომელიც მოიცავს როგორც პირველყოფილ, ნაკლებად აღჭურვილობით და მოწინავე ტექნოლოგიურ მეთოდოლოგიებს დახვეწილი აპარატების გამოყენებით. ნაკადის ციტომეტრია, ფლუორესცენტული გააქტიურებული უჯრედის დახარისხება (FACS), მაგნიტური უჯრედების შერჩევა და ერთუჯრედიანი უჯრედების დალაგება გამოყენებული ძირითადი მეთოდოლოგიაა. ნაკადის ციტომეტრია და FACS ვითარდება უჯრედების დიფერენცირებისთვის მათი ოპტიკური თვისებების მიხედვით. FACS არის ნაკადის ციტომეტრიის სპეციფიკური ტიპი. ნაკადის ციტომეტრია არის მეთოდოლოგია, რომელიც გამოიყენება უჯრედების ჰეტეროგენული პოპულაციის ანალიზის დროს, სხვადასხვა უჯრედის ზედაპირის მოლეკულების, ზომისა და მოცულობის მიხედვით, რაც საშუალებას იძლევა გამოვიკვლიოთ ცალკეული უჯრედები. FACS არის პროცესი, რომლის საშუალებითაც უჯრედების ნიმუშის ნარევი დალაგებულია მათი მსუბუქი გაფანტვისა და ფლუორესცენტული მახასიათებლების მიხედვით ორ ან მეტ კონტეინერში. ეს არის მთავარი განსხვავება ნაკადის ციტომეტრიასა და FACS- ს შორის.

შინაარსი

1. მიმოხილვა და ძირითადი განსხვავება 2. რა არის ნაკადის ციტომეტრია 3. რა არის FACS 4. მსგავსება ნაკადის ციტომეტრიასა და FACS– ს შორის. 5. გვერდითი შედარებისას - ნაკადის ციტომეტრია vs FACS ტაბულური ფორმით 6. შეჯამება

რა არის ნაკადის ციტომეტრია?

ნაკადის ციტომეტრია არის მეთოდი, რომლის საშუალებითაც ხდება უჯრედშორისი მოლეკულების და უჯრედის ზედაპირის გამოსახულების გამოკვლევა და განსაზღვრა და უჯრედების ცალკეული ტიპების განსაზღვრა და დახასიათება. იგი ასევე გამოიყენება უჯრედის მოცულობისა და უჯრედის ზომების განსაზღვრაში და იზოლირებული ქვეპოპულაციების სიწმინდეს. ეს საშუალებას იძლევა ერთუჯრედიანი უჯრედების მრავალ პარამეტრიული შეფასება დაახლოებით ერთსა და იმავე დროს. ნაკადის ციტომეტრია გამოიყენება ფლუორესცენტული ინტენსივობის გასაზომად, რომელიც წარმოიქმნება ფლუორესცენტულად შეაფასა ანტისხეულების გამო, რაც ხელს უწყობს ცილების ან ლიგატების იდენტიფიცირებას, რომლებიც უკავშირდებიან დაკავშირებულ უჯრედებს.

საერთოდ, ნაკადის ციტომეტრია ძირითადად სამ ქვესისტემას მოიცავს. ისინი არიან სითხის მასალები, ელექტრონიკა და ოპტიკა. ნაკადის ციტომეტრიაში, ხუთი ძირითადი კომპონენტია ხელმისაწვდომი, რომლებიც გამოიყენება უჯრედების დახარისხებაში. ეს არის, ნაკადის უჯრედი (თხევადი ნაკადი, რომელიც გამოიყენება მათი ტრანსპორტირებისთვის და უჯრედების გასათანაბრებლად ოპტიკური სენსორული პროცესისთვის), გაზომვის სისტემა (შეიძლება იყოს სხვადასხვა სისტემები, მათ შორის, მერკური და ქსენონის ნათურები, მაღალი ენერგიის მქონე წყლის გაცივება ან დაბალი ენერგიის მქონე გაცივებული ლაზერები ან დიოდური ლაზერები), ADC; ციფრული გადამყვანი სისტემის ანალოგური სისტემა, გამაძლიერებელი სისტემა და კომპიუტერი ანალიზისთვის. შეძენა არის პროცესი, რომლის საშუალებითაც მონაცემები აგროვებენ ნიმუშებიდან ნაკადის ციტომეტრის გამოყენებით. ამ პროცესის შუამავლობით ხდება კომპიუტერი, რომელიც დაკავშირებულია ნაკადის ციტომეტრთან. კომპიუტერში არსებული პროგრამა აანალიზებს კომპიუტერზე მიწოდებულ ინფორმაციას ნაკადის ციტომეტრისგან. პროგრამულ უზრუნველყოფას ასევე აქვს ექსპერიმენტის პარამეტრების რეგულირების უნარი, რომელიც აკონტროლებს ნაკადის ციტომეტრს.

რა არის FACS?

Flow ციტომეტრიის კონტექსტში, ფლუორესცენტული აქტიური უჯრედების დალაგება (FACS) არის მეთოდი, რომლის საშუალებითაც გამოიყენება ბიოლოგიური უჯრედების ნარევის ნიმუშის დიფერენცირება და დახარისხება. უჯრედები გამოყოფილია ორი ან მეტი კონტეინერიდან. დახარისხების მეთოდი ემყარება უჯრედის ფიზიკურ მახასიათებლებს, რომელიც მოიცავს უჯრედის მსუბუქ გაფანტვას და ფლუორესცენტულ მახასიათებლებს. ეს არის მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ტექნიკა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია თითოეული უჯრედიდან გამოსხივებული ფლუორესცული სიგნალების საიმედო რაოდენობრივი და თვისობრივი შედეგების მისაღებად. FACS– ის დროს, თავდაპირველად, უჯრედების წინასწარ მიღებული ნაზავი; სუსპენზია მიმართულია თხევადი ვიწრო ნაკადის ცენტრში, რომელიც სწრაფად მიედინება. თხევადი ნაკადი შექმნილია იმისათვის, რომ შეჩერდეს უჯრედები თითოეული უჯრედის დიამეტრის საფუძველზე. ვიბრაციის მექანიზმი გამოიყენება შეჩერების ნაკადზე, რაც იწვევს ინდივიდუალური წვეთების წარმოქმნას.

სისტემა კალიბრდება, რათა შეიქმნას ერთი უჯრედი ერთი უჯრედი. წვეთების ფორმირებამდე, ნაკადის შეჩერება მოძრაობს ფლუორესცული საზომი აპარატის გასწვრივ, რომელიც განსაზღვრავს თითოეული უჯრედისათვის დამახასიათებელ ფლუორესცენტულობას. წვეთების ფორმირების ეტაპზე, მოთავსებულია ელექტრული დამუხტვის რგოლი, რომელსაც მუხტი ეწვია რგოლში, ფლუორესცენტობის ინტენსივობის გაზომვამდე. მას შემდეგ, რაც წვეთები იქმნება შეჩერების ნაკადიდან, ბრალდება ხვდება წვეთების შიგნით, რომელიც შემდეგ შედის ელექტროსტატიკური დეფლექციის სისტემაში. ბრალდების თანახმად, სისტემა წვეთებს სხვადასხვა კონტეინერებში გადააქვს. მუხტის გამოყენების მეთოდი განსხვავდება FACS– ში გამოყენებული სხვადასხვა სისტემის მიხედვით. აღჭურვილობა, რომელიც გამოიყენება FACS- ში, არის ცნობილი როგორც ფლუორესცული გააქტიურებული უჯრედების გამრეკავი.

რა არის მსგავსება ნაკადის ციტომეტრიასა და FACS- ს შორის?


  • ნაკადის ციტომეტრია და FACS ვითარდება უჯრედების დიფერენცირებისთვის მათი ოპტიკური თვისებების მიხედვით.

რა განსხვავებაა ნაკადის ციტომეტრიასა და FACS- ს შორის?

რეზიუმე - ნაკადის ციტომეტრია FACS– ის წინააღმდეგ

უჯრედი არის ყველა ცოცხალი ორგანიზმის ძირითადი სტრუქტურული და ფუნქციური ერთეული. უჯრედების დალაგება არის ის პროცესი, რომლის საშუალებითაც უჯრედები იზოლირებულია და დიფერენცირდება სხვადასხვა კატეგორიაში მათი უჯრედშორისი და უჯრედშორისი თვისებების საფუძველზე. ნაკადის ციტომეტრია და FACS ორი მნიშვნელოვანი მეთოდია უჯრედების დახარისხებისას. ორივე პროცესი ვითარდება უჯრედების დიფერენცირებისთვის, მათი ოპტიკური თვისებების შესაბამისად. ნაკადის ციტომეტრია არის მეთოდოლოგია, რომელიც გამოიყენება უჯრედების ჰეტეროგენული პოპულაციის ანალიზის დროს, სხვადასხვა უჯრედის ზედაპირის მოლეკულების, ზომისა და მოცულობის მიხედვით, რაც საშუალებას იძლევა გამოვიკვლიოთ ცალკეული უჯრედები. FACS არის პროცესი, რომლის საშუალებითაც უჯრედების ნიმუშის ნარევი დალაგებულია მათი მსუბუქი გაფანტვისა და ფლუორესცენტული მახასიათებლების მიხედვით ორ ან მეტ კონტეინერში. ეს არის სხვაობა ნაკადის ციტომეტრიასა და FACS- ს შორის.

გადმოწერეთ ნაკადის ციტომეტრიის PDF ვერსია და FACS

შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ამ სტატიის PDF ვერსია და გამოიყენოთ იგი ხაზგარეშე მიზნებისთვის, ციტირების ჩანაწერის მიხედვით. გთხოვთ გადმოწეროთ PDF ვერსია აქ სხვაობა Cow Cytometry- ს და FACS- ს შორის

ცნობა:

  1. ნაკადის ციტომეტრია (FCM) / FACS | ფლუორესცენტული აქტიური უჯრედების დალაგება (FACS). შესვლა 2017 წლის 22 სექტემბერს. აქ ხელმისაწვდომია იბრაჰიმი, შერიფ ფ., და გერ ვან დენ ენგი. "ნაკადის ციტომეტრია და უჯრედების დალაგება." SpringerLink, Springer, Berlin, Heidelberg, 1 იანვარი 1970.. შესულია 2017 წლის 22 სექტემბერი. აქ არის შესაძლებელი

სურათი თავაზიანობა:


  1. 'ციტომეტრი' კიერანო - საკუთარი ნამუშევარი, (CC BY 3.0) ვიკიპედიის საშუალებით. ფლუორესცენტის დახმარებით უჯრედების დახარისხებაში (FACS) IgE თავისი მაღალი ურთიერთმიმართებით FcεRI რეცეპტორი (სადოქტორო დისერტაცია), შეფილდის უნივერსიტეტი (CC BY-SA 3.0) Commons Wikimedia– ს საშუალებით